Prawa autorskie

Portal www.kolibro.com, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

Firma Kolibro Sp. z o.o. jest  właścicielem wszelkich praw i tytułu do nazwy Kolibro oraz aktywności i działania pod nazwą Kolibro. Zabrania się używania nazwy Kolibro bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Kolibro Sp. z o.o.

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie Kolibro Sp. z o.o. www.kolibro.com, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Kolibro Sp. z o.o.

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę Kolibro Sp. z o.o. www.kolibro.com oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie www.kolibro.com, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.

Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Kolibro nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.

Kolibro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających w skutek działania wirusów informatycznych i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.

Kolibro  nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Portalu, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej Kolibro, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych Kolibro z takimi portalami i stronami WWW oraz nie świadczy, że Kolibro utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.

 

 

The www.kolibro.com Portal, as well as each of its elements is subjected to protection envisaged by Polish and international copyright, including specifically the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws No. 24, item 83, as amended), the Act of July 27, 2001 on Database Protection (Journal of Laws No. 128, item 1402) and the Act of April 16, 1993 on Combating Unfair Competition (Journal of Laws No. 47 item 211).

Kolibro Ltd. is the owner of all legal rights and title to the Kolibro company name and all the activities and actions under the Kolibro company name. The use of the Kolibro company name without obtaining prior written consent from the Kolibro Ltd. is prohibited.

In accordance with the Polish Copyright Law, which includes provisions of copyright protection, it is prohibited to reproduce (except for personal use), sell, distribute, issue, transmit, adapt, modify, publish, transfer in whole or in part, in any form, of any data, presentation or structure of the website or works protected by copyright, presented on the Kolibro Ltd. website www.kolibro.com, without prior written consent from Kolibro Ltd.

Entering the data in any way on the Kolibro Ltd. website www.kolibro.com or presenting them in the way, which leads to changes in the content or the look of the data, the presentation or the structure of the website, or other works featured on the website www.kolibro.com, or to the probability that such change may occur is also prohibited.

The risk connected with the acceptable use and exploitation of the materials, including information available on the Portal is incurred by the user. Kolibro shall not be liable towards users of the Portal or third parties for both, direct and indirect damages, connected with the improper use or interpretation of the materials, including information available on the Portal, and also the damages, which occurred due to their incompleteness or inaccuracy.

Kolibro shall not be liable for both, direct and indirect damages, connected with the lack of access to the Portal due to any cause, including computer viruses and other programs, which may damage the proper functioning of the computer or other objects belonging to the user.

It is not possible for Kolibro to constantly monitor the cases of unauthorised placing of hyperlinks on the Portal, which may be located on other portals and websites. The appearance of such hyperlinks shall not cause any legal liability on the side of Kolibro, specifically it shall not provide the evidence of economic relationships between Kolibro and such portals and websites and it shall not denote, that Kolibro identifies itself with materials and information, which they contain.